Netwerkvraag.nl: een site voor álle computergebruikers.

Uitleg over "SPAM"

Spam is de afkorting van “Sending People Annoying Mail”. Zeker 80% van de e-mails valt onder de categorie spam. Zowel de hoeveelheid spam is toegenomen, maar ook de omvang  van deze spam e-mails. Het hoeft geen betoog dat dit diverse nadelige gevolgen heeft. Spam wordt zelfs beschouwd als een ernstige bedreiging voor de communicatie en het ondernemen via e-mail/het internet.

Spam is uitermate storend en kan grote schade aan computers en netwerken veroorzaken. Servers en mailboxen raken overbelast en het internet wordt trager. Ander probleem is dat spam-filters belangrijke mails kunnen tegenhouden die geen of helemaal geen spam betreffen. Bovendien maken verzenders van spam regelmatig gebruik van gehackte computers van nietsvermoedende gebruikers waardoor hun computer geïnfecteerd raakt en hun bandbreedte wordt verbruikt. Redenen genoeg voor de Europese en Nederlandse overheid om spam aan banden te leggen.

De Telecommunicatiewet verbiedt het versturen van spam. Hieronder kan overigens ook de directe e-mail aan uw potentiële en huidige klanten vallen. Ondernemers zijn zich daar meestal niet, dan wel onvoldoende, van bewust! Dit spamverbod houdt in dat de verzender in beginsel expliciet toestemming moet hebben van de ontvanger, voordat hij publicitaire e-mail mag versturen. In Nederland is de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) belast met het toezicht op deze wet en dus de strijd tegen spam. Bij overtreding kan de OPTA soms hoge boetes opleggen: tot € 450.000,-- of 10% van de relevante omzet. Bij de bepaling van de hoogte van de boete wordt rekening gehouden met de omstandigheden van het geval zoals de ernst en de duur van de overtreding. Factoren die meegewogen worden zijn: het aantal klachten, herhaaldelijke overtreding, meerdere overtredingen, bijzondere schadelijkheid van het bericht volgens de eindgebruikers, veroorzaakte schade door het bericht volgens service providers en eindgebruikers en het aantal verstuurde berichten. Op basis daarvan kan de OPTA de overtreding als ‘minder zwaar', ‘zwaar' of ‘zeer zwaar' kwalificeren. Vervolgens speelt bij de vaststelling van de hoogte van de boete de duur van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid een rol.

De OPTA zal het niet nalaten om boetes op te leggen bij iedere vorm van overtreding van het spamverbod. Derhalve ook tegen niet kwaadwillende spammers, daaronder bijvoorbeeld een ondernemer te verstaan, die per e-mail een nieuwsbrief verzendt. Temeer nu de Europese Commissie eind vorig jaar heeft opgeroepen de strijd tegen spam op te voeren. Zo heeft de OPTA de maximale boete van € 450.000,-- al opgelegd aan KPN en heeft een privépersoon recent een boete van € 75.000,-- gekregen. Voor ondernemers is het dus zaak om te voorkomen dat zij - zonder het zelf te weten - als ‘spammers' worden aangemerkt. Denkt u, zowel in de hoedanigheid van ondernemer als privépersoon, waar één en ander namelijk ook voor geldt, er dan ook niet te licht over, door dergelijke e-mails klakkeloos, zonder de voorafgaande vereisten, te verzenden!

Behalve voor boetes bestaat het gevaar voor imagoschade. Ondernemers moeten er dus voor zorgen dat zij expliciete toestemming krijgen van ontvangers van hun e-mailadvertenties en nieuwsbrieven. Dit kan door ervoor te zorgen dat de ontvanger zelf een actieve handeling moet verrichten voordat hij dergelijke informatie ontvangt. Dit kan bijvoorbeeld het aankruisen van een hokje op een webpagina zijn. Het vragen om een bevestiging van de aanmelding is eveneens verstandig. In ieder geval moet de verzender de ontvanger altijd de mogelijkheid bieden om zich af te melden voor zijn berichtenservice.

Auteur:

slagmaatMr C. van der Mark
Van Slagmaat Advocaten
Het Spoor 64
3994 AL  Houten
Telefoon: 030 - 6 35 34 32
Telefax: 030 – 6 35 03 32
info@slagmaat.nl 
www.slagmaat.nl